16.TOM

    一朝二城三名著(山民住),明朝(zhāo)(zhǎng)(辈)(奔)天农(龙)
    戏说汤和施罗吴,牡丹亭外水三西。

    * 1.ZhongGuo历史(部编2016)七下第16课《明朝的科技、建筑与文学》助记:明朝[……]

Read more